Slavonice

Malebné město s téměř 2700 obyvateli leží při rakouské hranici na pomezí Dačické kotliny a Javořické vrchoviny, ve výšce 519 metrů nad mořem. Vstoupíte-li do centra Slavonic, budete mít pocit, že jste se rázem ocitli v 16. století, neboť město je unikátním souborem renesančních památek, skutečnou renesanční perlou, a vyhlášenou městskou památkovou rezervací. Hraniční přechod Slavonice - Fratres se nachází jen kilometr od města.

Slavonice vznikly zřejmě ve 12. století při obchodní stezce, což předznamenalo i další rozvoj města. Původně tu stála asi pouze strážní stanice, nedaleko níž později vznikl menší sídelní útvar, který se posléze rozrostl v trhovou osadu. První písemná zpráva o Slavonicích pochází z roku 1260. Původní obyvatelé byli zřejmě slovanského původu, jak napovídá i název města odvozený pravděpodobně od osobního jména "Slavon" či od jména rodu "Slavoniců". Koncem 13. století byly Slavonice povýšeny na město, které postupně získalo řadu práv a výsad. Mělo také význam v obraně hranic a proto jej Přemysl Otakar II. přikázal opevnit. Jako první majitelé jsou uváděni páni z Hradce, na něž dosud upomíná zlatá pětilistá růže v městském znaku. Jejich péče o rozvoj města se zasloužila o jeho celkový stavební i ekonomický vzrůst.

Zlatým věkem bylo 16. století, kdy se město ocitlo na vrcholu svého vzestupu. Dařilo se zde převážně soukeníkům, ale rozvíjel se např. i obchod s rybami v souvislosti se zakládáním rybníků v okolí. Kolem roku 1530 zde byla zřízena jedna z prvních poštovních stanic v Českých zemích. Spolu s ekonomickým vzestupem došlo i k rozsáhlému stavitelskému rozmachu. Původní zástavba byla z velké části nahrazena renesančními domy s charakteristickými architektonickými prvky. Třicetiletou válkou se však rozvoj města zastavil. Novými držiteli se stali Slavatové, hospodářský rozvoj se však již neobnovil. Roku 1750 bylo město stiženo velkým požárem, k celkovému úpadku pomohlo i přeložení poštovní cesty Praha - J. Hradec - Vídeň na trasu Praha - Kolín - Znojmo - Vídeň, čímž se Slavonice ocitly stranou všech důležitých spojení. K určitému oživení došlo až po roce 1848, ale celková situace Slavonic se mnoho nezlepšila. Co se týče národnostního složení obyvatel, bylo město od třicetileté války převážně německé, čemuž napomáhali i pozdější držitelé - Lichtensteinové. I proto se město 1938 stalo centrem sudetoněmeckého hnutí. Odsun německého obyvatelstva po roce 1945 citelně zasáhl do všech oblastí rozvoje města i jeho okolí. Dalším zásahem do vývoje Slavonic bylo zřízení hraničního pásma počátkem 50. let. Jedinou významnější událostí se stalo vyhlášení městské památkové rezervace v roce 1961. Na významu město získává opět až po roce 1989.

Významné památky města:

Celé náměstí Míru je architektonickým klenotem. Náměstí má podélný, lichoběžníkový tvar a téměř každý dům zde je historickou památkou. Typickým znakem Slavonické renesance jsou interiéry domů s prostornými mázhausy se sklípkovou klenbou (zejména domy č.p. 459 a 480). Uprostřed náměstí stojí kašna s barokní soškou Panny Marie. Průchodem v Panském domě (č.p. 473) se dostaneme k původně gotickému děkanskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie, postavenému ve 14. století. K němu přiléhá městská věž z první poloviny 16. století, která slouží také jako věž vyhlídková. Zamíříme-li z opačného konce náměstí severním směrem, dojdeme až k Dačické bráně. Ta je jednou z dochovaných městských bran, které byly původně tři. Zajímavý je také Cechovní sál v patře domu č.p. 479. Na Horním náměstí uzavřeném Znojemskou (Jemnickou) branou nás rovněž překvapí řada domů s figurálními sgrafity i jinou výzdobou. Nejpozoruhodnější z nich je dům č.p. 517 s nástěnnými malbami z roku 1568, zobrazujícími výjevy Apokalypsy (síň 1. patra). Dále si všimneme domů č.p. 536 - 538 a 520. I toto náměstí má svoji kašnu z roku 1784 v barokním slohu se soškou sv. Floriána. Špitální kostel sv. Jana Křtitele (mimo centrum) byl vybudován v polovině 15. století při špitálu z roku 1414, jeho původní vzhled však byl pozměněn přestavbou po požáru r. 1845.
Dalším lákadlem jsou Slavonické podzemní chodby, jejichž určitá část je v sezóně otevřena pro veřejnost (vstup domem č.p. 480). Tento propracovaný podzemní systém vznikal zřejmě již od 13. století nejen jako odvodňovací, ale zároveň také jako obranný systém města. V městském muzeu, nacházejícím se na náměstí Míru (č.p. 476), se můžete seznámit s expozicemi historie města a jeho okolí. Proslulou mařížskou keramiku můžete nejen obdivovat, ale přímo ve městě si také tu svoji namalovat či přímo vytočit.

Kontakt

Turistické informační centrum
» náměstí Míru 480, 378 81 Slavonice
» tel.: +420 384 493 320
» e-mail: i@slavonice-mesto.cz
» web: www.i.slavonice-mesto.cz