Příroda České Kanady

Příroda České Kanady, to jsou rozsáhlé lesní porosty, zádumčivé vodní hladiny, zákoutí plné hub střežené kamennými kolosy. Ne nadarmo získala tato oblast zřejmě pro svoji podobu s kanadskou přírodou přízvisko Česká Kanada. Tento jihovýchodní kout Čech je staletími téměř neporušenou oblastí s převahou lesních porostů, množstvím otevřených rovin luk a polí střídajících se s řadami dubů nad hladinami rybníků, s mohutnými masívy lesů a skalními scenériemi. Krajina České Kanady nabízí obrazy neopakovatelné atmosféry pro každého, kdo je ochoten dívat se a naslouchat.

Přírodní park sleduje zachování maxima přírodních krás a hodnot a vysoké kvality životního prostředí. Má mimořádný význam v územním systému ekologické stability. Na území přírodního parku nalezneme několik národních přírodních památek, přírodních rezervací, množství kammených útvarů, mnoho vodních ploch a také několik památných stromů. Flóra a fauna zdejší oblasti patří do bioregionu s převažujícím výskytem hercynských druhů flóry, projevuje se zde však vliv Alp. Relativně hojné jsou i druhy rašeliništní a některé vzácné vodní druhy. Z lesních porostů se místy vyskytuje vysoký podíl bučiny s příměsí smrku, jedle a dubu. Pestrá fauna je zastoupena zejména lesními druhy hercynského původu podhorského charakteru. Na vodních plochách se vyskytují z vodních ptáků nejčastěji kachna divoká, husa polní, volavka popelavá, labuť a další. Zejména kolem lidského osídlení nalezneme intenzivně zemědělsky využívané plochy. Na několika místech se vyskytují chráněné a méně časté druhy flóry i fauny. Z těch nejméně pro zdejší krajinu typických jsou to bizoni, popásající se v ohradách u Veclova a Rožnova.

Podívejte se do sekce "Památky", kde naleznete podrobnější informace o:

  • přírodních rezervacích
  • kamenných útvarech
  • vodních plochách
  • památných stromech
  • a dalších přírodních zajímavostech.

Území České Kanady je skutečně půvabné a v každém okamžiku i ročním období nabídne krásné přírodní scenérie. Jen oči je třeba mít otevřené, dýchat krajinu a vnímat ji.