českyenglishdeutsch

Česká Kanada - soukromý turistický informační portál

Příroda České Kanady

Příroda České Kanady, to jsou rozsáhlé lesní porosty, zádumčivé vodní hladiny, zákoutí plné hub střežené kamennými kolosy. Ne nadarmo získala tato oblast zřejmě pro svoji podobu s kanadskou přírodou přízvisko Česká Kanada. Tento jihovýchodní kout Čech je staletími téměř neporušenou oblastí s převahou lesních porostů, množstvím otevřených rovin luk a polí střídajících se s řadami dubů nad hladinami rybníků, s mohutnými masívy lesů a skalními scenériemi. Krajina České Kanady nabízí obrazy neopakovatelné atmosféry pro každého, kdo je ochoten dívat se a naslouchat.

Přírodní park sleduje zachování maxima přírodních krás a hodnot a vysoké kvality životního prostředí. Má mimořádný význam v územním systému ekologické stability. Na území přírodního parku nalezneme několik národních přírodních památek, přírodních rezervací, množství kammených útvarů, mnoho vodních ploch a také několik památných stromů. Flóra a fauna zdejší oblasti patří do bioregionu s převažujícím výskytem hercynských druhů flóry, projevuje se zde však vliv Alp. Relativně hojné jsou i druhy rašeliništní a některé vzácné vodní druhy. Z lesních porostů se místy vyskytuje vysoký podíl bučiny s příměsí smrku, jedle a dubu. Pestrá fauna je zastoupena zejména lesními druhy hercynského původu podhorského charakteru. Na vodních plochách se vyskytují z vodních ptáků nejčastěji kachna divoká, husa polní, volavka popelavá, labuť a další. Zejména kolem lidského osídlení nalezneme intenzivně zemědělsky využívané plochy. Na několika místech se vyskytují chráněné a méně časté druhy flóry i fauny. Z těch nejméně pro zdejší krajinu typických jsou to bizoni, popásající se v ohradách u Veclova a Rožnova.

Podívejte se do sekce "Památky", kde naleznete podrobnější informace o:

  • přírodních rezervacích
  • kamenných útvarech
  • vodních plochách
  • památných stromech
  • a dalších přírodních zajímavostech.

Území České Kanady je skutečně půvabné a v každém okamžiku i ročním období nabídne krásné přírodní scenérie. Jen oči je třeba mít otevřené, dýchat krajinu a vnímat ji.Copyright © 2003 - 2013 Ing. Martin Musil
Největší internetová prezentace služeb cestovního ruchu regionu Jindřichova Hradce a České Kanady

  • XHTML valid